Cách đây 76 năm, sau sự lãnh đạo của Đảng cùng sản việt nam và Lãnh tụ sài gòn hơn 20 triệu con người dân nước ta đã tuyệt nhất tề đứng lên lật đổ chính sách thực dân, phong kiến, lập lên công ty nước vn Dân chủ Cộng hòa (nay là nước cộng hòa XHCN Việt Nam), thành công xuất sắc của giải pháp mạng mon Tám năm 1945 để lại cho chúng ta nhiều bài bác học, kinh nghiệm tay nghề quý báu, trong đó có bài học về kiến tạo và phát huy sức mạnh của khối đại hòa hợp toàn dân tộc, “Nước mang dân làm gốc”, đến lúc này bài học này vẫn tồn tại nguyên quý giá và mang ý nghĩa thời sự.

Bạn đang xem: Tư tưởng lấy dân làm gốc trong lịch sử


*
 “Có lực lượng dân chúng bài toán to tát mấy, khó khăn mấy làm cho cũng được” - hồ Chí Minh
Kể từ khi thành lập Ðảng ta luôn luôn nêu cao ngọn cờ giải hòa dân tộc, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc bản địa lên bên trên hết, kết hợp đúng mực đấu tranh dân tộc bản địa và tranh đấu giai cấp, phòng đế quốc và phòng phong kiến. Nhà trương đó đã được trải qua tại hội nghị Trung ương 6 (tháng 11/1939) và hội nghị Trung ương 8 (5/1941). Trong đó, Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 nhận mạnh: "Trong bây giờ quyền lợi của cục phận, của thống trị phải đặt sau sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được sự việc dân tộc giải phóng, ko đòi được độc lập, thoải mái cho toàn cục dân tộc, thì chẳng những toàn cục quốc gia dân tộc bản địa còn chịu đựng mãi kiếp chiến mã trâu, mà nghĩa vụ và quyền lợi của bộ phận, kẻ thống trị đến vạn năm cũng ko đòi lại được".Quyết sách chiến lược này đã khơi dậy ước mơ độc lập, trường đoản cú do, tinh thần yêu nước và sức khỏe đoàn kết toàn dân tộc làm nên kỳ tích của cuộc giải pháp mạng mon Tám. Đường lối đó thể hiện tư tưởng xuyên thấu của Đảng: cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, bởi Nhân dân và bởi Nhân dân. Như vậy, cách nhìn “đem sức ta mà giải phóng mang đến ta”, một mặt khẳng định sức mạnh bạo nội lực, còn mặt khác kế thừa, trở nên tân tiến tư tưởng “dân là gốc” của dân tộc ta. Phương châm của biện pháp mạng mon Tám là rước lại tiện ích tối cao mang đến dân tộc, vì lợi ích của quần chúng lao rượu cồn và quyền linh nghiệm của con người; đó là: tấn công đổ thực dân phong kiến, giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân, đem đến độc lập, trường đoản cú do, niềm hạnh phúc cho nhân dân,... Bởi vì thế, trước lời hiệu triệu của Lãnh tụ sài gòn và chiến trận Việt Minh, toàn dân đã nhất tề vực dậy giành chính quyền, tạo đề nghị một cao trào cách mạng rộng lớn khắp, mạnh mẽ chưa từng thấy với đông đảo lực lượng tham gia, không riêng biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp, phần đa thành phần gớm tế, hầu như giới và phần lớn thành viên trong đại mái ấm gia đình dân tộc Việt Nam.Sau phương pháp mạng tháng Tám, tổ quốc bắt tay vào triển khai nhiệm vụ“vừa chống chiến, vừa loài kiến quốc”, quyết tiếp tục nền hòa bình dân tộc cùng đưa binh lửa đến chiến thắng hoàn toàn. Để kết thúc nhiệm vụ khó khăn khăn, to lớn lớn, nặng năn nỉ đó, quản trị Hồ Chí Minh mang lại rằng: yêu cầu thấy không còn và khai thác triệt để sức mạnh của Nhân dân. Nước Dân chủ cộng hòa thì cơ quan chỉ đạo của chính phủ và Nhân dân cần đoàn kết thành một khối. Nếu không tồn tại Nhân dân thì cơ quan chỉ đạo của chính phủ không đủ lực lượng; nếu không tồn tại Chính tủ thì Nhân dân không có ai dẫn đường. Lực lượng bao nhiêu đều là dựa vào dân hết, rằng“có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cho cũng được. Không có, thì việc gì có tác dụng cũng không xong. Dân bọn chúng biết xử lý nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người dân tài giỏi, số đông đoàn thể lớn lớn, suy nghĩ mãi ko ra”.Tin vào dân, dựa vào dân, luôn luôn được Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng, đẩy mạnh tinh thần quản lý của Nhân dân, tôn trọng, lắng nghe chủ ý của Nhân dân. “Nước đem dân có tác dụng gốc”vừa là mục tiêu, vừa là cồn lực, vừa là tuyệt kỹ thắng lợi của đa số chủ trương, đường lối, cơ chế của Đảng cùng Nhà nước ta.

Xem thêm: Lịch Sử Đối Đầu Giữa Pháp Và Bồ Đào Nh7 Bài Toán Khó Nhất Trong Lịch Sử Loại Người

Trong công việc đổi mới, Đảng ta tiếp tục xác định lấy dân có tác dụng gốc là đại lý cho việc hoạch định đường lối phát triển kinh tế-xã hội của khu đất nước. Trên Đại hội VI của Đảng, một trong bốn bài học kinh nghiệm lớn được Đảng đúc rút là trong toàn bộ hoạt động của mình là Đảng bắt buộc quán triệt bốn tưởng “lấy dân làm cho gốc”, sản xuất và đẩy mạnh quyền làm chủ của quần chúng. # lao động. Bài học này tiếp tục được quán triệt sâu sắc trong các kỳ Đại hội tiếp theo của Đảng. Cương lĩnh ngã sung, cải cách và phát triển năm 2011 rút ra trong những bài học kinh nghiệm tay nghề lớn:“Sự nghiệp giải pháp mạng là của Nhân dân, vị Nhân dân và vì chưng Nhân dân. Bao gồm Nhân dân là người tạo nên sự những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ buổi giao lưu của Đảng đề xuất xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng đường đường chính chính của Nhân dân. Sức mạnh của Đảng là sinh hoạt sự đính thêm bó mật thiết với Nhân dân. Quan lại liêu, tham nhũng, cách biệt Nhân dân vẫn dẫn tới những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của khu đất nước, của cơ chế xã hội chủ nghĩa cùng của Đảng”.Từ bài học kinh nghiệm "lấy dân làm gốc" được Ðại hội VI tổng kết, suốt quy trình đổi mới, Ðảng đã lắng nghe, tổng kết sáng sủa kiến, nguyện vọng của nhân dân chăm sóc đời sống nhân dân, vừa bổ sung cập nhật phát triển mặt đường lối vừa hiện tại hóa mục tiêu vì dân. Ðảng và Nhà nước luôn luôn đặt tiện ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của dân chúng lên trên hết, trước hết. Ðại hội XIII của Ðảng nhấn mạnh việc thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Trong nội dung bài viết về "Một số vụ việc lý luận và trong thực tiễn về chủ nghĩa buôn bản hội và tuyến phố đi lên chủ nghĩa làng hội ở Việt Nam" của Tổng túng thư Nguyễn Phú Trọng, liên tiếp khẳng định: “Trong cơ chế chính trị thôn hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa Đảng, công ty nước với nhân dân là mối quan hệ giữa các chủ thể thống duy nhất về phương châm và lợi ích; hầu hết đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp và hoạt động vui chơi của Nhà nước đa số vì công dụng của nhân dân, lấy niềm hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Quy mô chính trị với cơ chế vận hành tổng quát là Đảng lãnh đạo, công ty nước làm chủ và nhân dân có tác dụng chủ. Dân công ty là thực chất của chế độ xã hội công ty nghĩa, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc gây ra chủ nghĩa thôn hội; gây ra nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo an toàn quyền lực đích thực thuộc về nhân dân là 1 nhiệm vụ trọng yếu, vĩnh viễn của giải pháp mạng Việt Nam”.Mọi bài toán đều khởi nguồn từ dân, lấy dân làm gốc,… là bài học lớn được đúc kết suốt chiều dài lịch sử vẻ vang hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc được Đảng ta áp dụng thành công trong hơn 90 năm qua với đạt được rất nhiều thành tựu vô cùng quan trọng; bài học này đến nay vẫn còn nguyên quý hiếm và mang tính chất thời sự.Để thực hiện thành công mục tiêu: Đến năm 2025, lưu niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, việt nam là nước đang phát triển, tất cả công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức các khoản thu nhập trung bình thấp; mang lại năm 2030, lưu niệm 100 năm ra đời Đảng là nước đang phát triển, tất cả công nghiệp hiện nay đại, thu nhập cá nhân trung bình cao; cho 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước nước ta Dân nhà Cộng hòa, ni là nước cùng hòa làng mạc hội nhà nghĩa Việt Nam, vươn lên là nước vạc triển, các khoản thu nhập cao. Cùng rất triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, họ cần thấm nhuần bài học kinh nghiệm “Nước lấy dân làm gốc”; nên khơi dậy trẻ trung và tràn trề sức khỏe tinh thần yêu thương nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, sức mạnh đại kết hợp toàn dân tộc bản địa và mơ ước phát triển tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc; đẩy mạnh dân nhà xã hội nhà nghĩa, sức khỏe tổng thích hợp của cả khối hệ thống chính trị và của nền văn hóa con người việt nam Nam… trong số ấy cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nên nêu cao mục đích tiền phong gương mẫu, bao gồm lối sinh sống trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nên gần dân, tiếp giáp dân, gọi dân, tin dân; ko độc đoán, chuyên quyền, quan liêu liêu, thờ ơ, vô cảm trước phần đông khó khăn, bức xúc của Nhân dân; bắt buộc thật sự là công bộc của dân, là nơi dựa, là tinh thần yêu của Nhân dân.Mỗi họ hãythực hiện tại thật tốt lời dặn dò của chưng Hồ: “Việc gì có ích cho dân phải rất là làm, vấn đề gì ăn hại cho dân phải hết sức tránh... Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân bắt đầu yêu ta, kính ta”./.