Sẵn sàng du học – mọi khái niệm như tiền lương, tiền thưởng, tiền hoa hồng gồm nghĩa không giống nhau, vì vậy được thể hiện bởi những tự ngữ khác biệt trong giờ đồng hồ Anh. đông đảo từ vựng và ví dụ sau đây để giúp bạn nắm rõ hơn các khái niệm này.

Bạn đang xem: Tiền thưởng tiếng anh là gì

*

1. Pay /peɪ/: khoản tiền được trả khi làm việc, lương nói chung.

2. Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/:tiền làm ngoại trừ giờ.

Ví dụ:

Employees workingovertimewill been titled khổng lồ extrapay.

Nhân viên làm cho thêm ko kể giờ sẽ được trả thêm tiền.

3. Salary /ˈsæl.ər.i/: tiền lương trả định kỳ và thường xuyên theo tháng, đựơc hiện tượng trong hòa hợp đồng lao động.

Ví dụ:

What’s yoursalary?

Lương bạn một tháng bao nhiêu?

4. Wage /weɪdʒ/:khoản chi phí thuê thường xuyên trả theo tuần, đặc biệt là cho những công việc làm mướn phổ thông, không bắt buộc qua bởi cấp.

Ví dụ:

The porter’swageis determined every week.

Tiền công của bưng bê được trả theo tuần.

5. Allowance /əˈlaʊ.əns/:tiền phụ cấp.

meal/petrol/ travel/ elephone allowancelà tiền phụ cấp nạp năng lượng trưa, xăng xe, đi lại, điện thoại. Xung quanh ra, “allowance” còn được dùng để làm chỉ khoản tiền tiêu vặt bố mẹ thường cho nhỏ cái.

Ví dụ:

I receive anallowanceof 50 dollars per day.

Xem thêm: 9 Cách Tăng Tốc Cho Smartphone Android Chạy Chậm Hiệu Quả Nhất

Tôi nhận được tiền trợ cấp mỗi ngày là 50 đô la.

6. Commission /kəˈmɪʃ.ən/:tiền hoa hồng, chi phí phần trăm lợi nhuận bán hàng.

We usually work on a 7%commission.

Chúng tôi thường tính mứctiền hoa hồnglà 7%.

7. Bonus /ˈbəʊ.nəs/:tiền thưởng,“attendance bonus”là chi phí thưởng siêng cần.

Ví dụ:

The company gives us more productivity performancebonus.

Công ty tặng ngay thêm chi phí thưởng năng suất làm việc cho bọn chúng tôi.

8. Nest egg /nest eɡ/: tiền tiết kiệm

Ví dụ:

As soon as Jenny was born we started anest eggto help pay for her university fees.

Kể từ lúc Jenny thành lập và hoạt động chúng tôi bước đầu để dành riêng tiền sau này con bé bỏng học Đại học.

9. Severance (pay) /ˈsev.ər.əns/:trợ cấp cho thôi việc

Employers are required topayseverance payafter an employee is terminated.

Các ông chủ đề nghị trả tiền trợ cấp thôi việc sau khi một nhân viên bị thôi việc.

10. Unemployment benefit / compensation /ʌnɪmˈplɔɪməntˈbɛnɪfɪt/ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/:Trợ cấp thất nghiệp