Thực tập sinh tiếng anh là gì? quá trình thực tập tốt vị trí, đợt, tuyển dụng thực tập sinh giờ đồng hồ anh là gì sẽ được sibetech.vn giải đáp cho bạn trong bài viết. 


*

Bạn vẫn xem: Thực tập sinh là gì trong giờ đồng hồ anh

Thực tâp sinh là gì? quá trình thực tập là gì?

Thực tập sinh giờ anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinh xuất sắc của tôi.)

VD: Don’t ever speak lớn an intern lượt thích that again. (Đừng nói chuyện với thực tập sinh như thế. )

VD: An intern could have written that report. (Một thực tập sinh cũng hoàn toàn có thể viết ra phiên bản báo cáo đó.)

VD : The tiệc ngọt at swimming pool was a welcoming buổi tiệc ngọt for new interns ( Buổi tiệc tại hồ bơi là buổi tiệc chào đón những thực tập sinh mới.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission call, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong khi chờ đợi sự kêu gọi đi truyền đạo của mình, tôi thao tác với tư cách là 1 thực tập sinh tại Hà Nội.)

Từ vựng tương quan vị trí tuyển chọn dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi phỏng vấn/ cuộc phỏng vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hẹn, cuộc chạm chán mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department phòng nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, fan giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter người tuyển dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player đồng đội, thành viên trong đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptionmô tả công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for làm việc cho ai, công ty nào/wəːk/
Apply to lớn s.o for s.t ứng tuyển chọn vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong bí quyết làm việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp
Career objective mục tiêu nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated tốt nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe mô tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, sáng sủa vào
Peformentce kết quả
Eventually cuối cùng, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người bao gồm ích/ˈasɛt/
Good fit người phù hợp
Undertake tiếp nhận, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cấp bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời làm cho việc

Hy vọng với nội dung bài viết bạn rất có thể biết thực tập là gì trong tiếng anh?, vị trí tiếng anh là gì? và để giúp bạn gồm thêm một vài tự vựng về bộ phận tuyển dụng để giao hàng cho quá trình học tập là làm việc của mình!