Từ vựng giờ đồng hồ Anh về nhà đề giáo dục đào tạo sẽ giúp chúng ta nói về kế hoạch học của mình, trường mình đang học, môn học mình sẽ theo, điểm thi thời điểm cuối kỳ là bao nhiêu.Bạn sẽ xem: Năm học tiếng anh là gì

Đang xem: Năm học tiếng anh là gì


*

6.

Bạn đang xem: Năm học tiếng anh là gì

academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: dịch thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: gia sư thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương thức lấy tín đồ học có tác dụng trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài xích (việc có tác dụng của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh đại học, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: đái học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học tập phổ thông


*

▪ huấn luyện và giảng dạy theo giáo trình bao gồm sẵn.

▪ thao tác làm việc tại nhà, không buộc phải đi lại.

▪ thời gian giảng dạy linh hoạt.

▪ Chỉ cần có máy tính liên kết Internet ổn định định, tai nghe, microphone bảo đảm an toàn cho vấn đề dạy học tập online.

▪ yêu thương cầu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ học tập trực tiếp 1 thầy 1 trò trong cả cả buổi học.

▪ Lộ trình có phong cách thiết kế riêng mang lại từng học viên khác nhau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Thẻ Napas Bidv Là Gì, Đặc Điểm, Lợi Ích Của Thẻ Atm Napas Nội Địa

▪ dựa trên mục tiêu, tính chất từng ngành vấn đề của học tập viên.

▪ Học phần đông lúc hầu như nơi, thời gian linh động.


*

▪ Được học tại môi trường chuyên nghiệp 7 năm gớm nghiệm đào tạo và giảng dạy Tiếng Anh.

▪ khẳng định đầu ra bằng văn bản.

▪ học lại MIỄN PHÍ mang đến khi hoàn thành đầu ra.

▪ bộ quà tặng kèm theo MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn quốc tế cùng tài liệu trong quá trình học.

▪ Đội ngũ giáo viên khủng, trên 900 Toeic.


*

A/an/the là đầy đủ từ không còn sức thân quen trong giờ đồng hồ anh, chúng được gọi là mạo từ. Tất cả 2 nhiều loại mạo từ: mạo tự không xác minh và mạo từ xác định.


sibetech.vn Learning System – hệ thống học tiếng Anh tiếp xúc toàn diện cho những người mới bắt đầu.