Ngày hôm sau, nó đã táo tợn lên thành bão nhiệt đới, cùng với một hoàn lưu đồ vật hai hình thành ở phía Bắc - tây-bắc hoàn lưu ban đầu.

Bạn đang xem: Lưu ban tiếng anh là gì


The next day, it reached tropical storm status as a second circulation formed north-northwest of the initial circulation.
Lo hổ thẹn về khét tiếng của Baciocchi với tư cách là một trong những thuyền trưởng nghèo, Napoleon sẽ có một vài sự bảo lưu ban đầu về sự lựa chọn của vợ ck mình.
Concerned about Baciocchi"s reputation as a poor captain, Napoleon had some initial reservations about his sister"s choice of spouse.
According to the Primary Chronicle the Rus" elite initially consisted of Varangians from Scandinavia.
Năm 1833, William cam kết một bạn dạng Hiến pháp new cho Hanover, trao quyền mang đến tầng lớp trung lưu, ban quyền lực hạn chế cho các tầng lớp tốt hơn, và tăng thêm vai trò đến Nghị viện Hanover.
In 1833, William signed a new constitution for Hanover, which empowered the middle class, gave limited power to the lower classes, và expanded the role of the parliament of Hanover.
Trong mẩu chuyện của Batman, nhân vật của Robin được coi là Watson của Batman vì chưng Bill Finger, người viết các cuộc phiêu lưu ban đầu của Batman, nói rằng: "Robin was an outgrowth of a conversation I had with Bob.
In Batman stories, the character of Robin was intended to be Batman"s Watson: Bill Finger, writer for many early Batman adventures, wrote: "Robin was an outgrowth of a conversation I had with Bob.
Mặc mặc dù tỉ lệ cho trường đã nâng cao nhiều giữa những năm cách đây không lâu nhưng quality và hiệu quả giáo dục tại một số trong những vùng khó khăn của việt nam vẫn còn thấp, bên cạnh đó tỉ lệ bỏ học và lưu ban vẫn còn đó cao.
Despite significant improvements in enrollment rates in recent years, the unique and effectiveness of education in Vietnam’s poorer regions remains low, while drop-out & repetition rates remain high.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Thước Dây Tiếng Anh Là Gì ? Tìm Hiểu Thước Dây Tiếng Anh Là Gì


Ví dụ, nhiều sinh viên và một trong những giáo viên nói tiếng Creole ở trong nhà và họ nói không rành tiếng tình nhân Đào Nha (ngôn ngữ giảng dạy); không có đủ giá cả cho luật pháp học tập, và có một phần trăm lưu ban cao.
For example, many students & some teachers speak Cape Verdean Creole at trang chủ and have a poor command of Portuguese (the language of instruction); there is insufficient spending on school materials, lunches, & books; & there is a high repetition rate for certain grades.
Các Thánh Hữu Ngày Sau người Brazil chia sẻ việc Quỹ giáo dục và đào tạo Luân Lưu đang ban phước cho cuộc sống của họ như thế nào.
Araújo, one of the first Brazilian returned missionaries blessed by the PEF, adds, “With the growth of my career, I have more opportunities to lớn influence people by my example.
An important early tributary lớn the Solo River is the Dengkeng River, which has its source on Mount Merapi.
Tháng 12 năm 2009, lưu trữ của ban nhạc được kiến thiết dưới định dạng FLAC và MP3 song giới hạn với 30.000 USB.
In December 2009, the band"s catalogue was officially released in FLAC and MP3 format in a limited edition of 30,000 USB flash drives.
Each of these five committees gives particular attention khổng lồ a specific aspect of Christ’s earthly belongings.
Mặc dù những mối quan hệ với những người lưu vong ban đầu là ưu tiên số một, Đài châu Âu tự do thoải mái (RFE) là cơ quan lớn số 1 của NCFE sau đó.
Although exile relations were initially its first priority, Radio free Europe (RFE) became the NCFE"s greatest legacy.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M