Kính kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý khách theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 23 của đài ngôn ngữ Hoa Kỳ, do Hằng vai trung phong và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: In the dark là gì

The two idioms we’re learning today are IN THE DARK and WORK like A HORSE.

Trong bài học hôm nay, nhị thành ngữ ta học tập là IN THE DARK và WORK lượt thích A HORSE.


*

Mai Lan và Mike spent a long time in the library today. Mike is taking up a part-time job at the bank as a loan officer. He needs khổng lồ learn fast about the various financial plans to lớn help his clients. So, Mike checked out a few books lớn read & prepare himself for his job.

Hôm nay Mai Lan với Mike vừa bắt đầu ở trong thư viện mấy giờ đồng hồ. Mike chuẩn bị sửa đi làm việc bán thời hạn tại ngân hàng, anh làm nhân viên cấp dưới lo về giải ngân cho vay tiền. Anh phải học thiệt nhanh các dịch vụ tiền bạc để ship hàng khách hàng, cho nên Mike đã mượn ra vài cuốn sách để đọc với sửa biên soạn cho việc làm.

MIKE: Mai Lan. I’m a bit nervous. This job doesn’t seem to be as simple as I originally thought.Mai Lan. Tôi tương đối lo. Các bước này không tồn tại vẻ đơn giản và giản dị như tôi nghĩ thời điểm đầu.

MAI LAN: Cheer up, Mike. You’re smart, you can learn all subjects fast. Don’t underestimate yourself!Vui lên đi, Mike. Anh thông minh, tất cả các môn học tập anh phần lớn học nhanh lắm. Đừng từ hạ giá bán mình!

MIKE: Thanks. But this is really difficult. I read the documents the bank gave me last night. Quite a tough job! I’ll have khổng lồ read và remember a lot of information.Cám ơn cô. Nhưng vấn đề này cực nhọc thật. Tôi đọc những tài liệu bên băng đưa cho hôm qua. Bài toán khó à ! Tôi sẽ đề xuất đọc cùng nhớ những dữ kiện lắm !

MAI LAN: In any new jobs, we have lớn learn. It takes time và hard work. Don’t you agree?Trong quá trình mới, ta yêu cầu học và mất thời giờ và cực nhọc nhọc. Anh đồng ý không ?

MIKE: Yeah. I know I have to lớn work hard now. The more I read, the more I find out I’m in the dark.Đúng. Tôi biết tôi nên mất công. Càng hiểu tôi càng thấy là tôi “in the dark”.

MAI LAN: In the dark? What’s that? I can guess the meaning of this idiom, but tell me more about it.In the dark? vào bóng về tối ? Tôi rất có thể đoán được ý nghĩa của thành ngữ này. Cơ mà anh hãy giảng thêm vào cho tôi.

MIKE: “In the dark” means not knowing, in ignorance, without information.

Xem thêm: Một Số Cách Chèn Nhạc Vào Video Trên Youtube Mới Nhất 2020, Cách Thêm Một Bản Âm Thanh Vào Video

“In the dark” có nghĩa là không biết, u mê, không tài giỏi liệu, tin tức nhằm biết.MAI LAN: So you’re going khổng lồ work as a ngân hàng loan officer but you’re still in the dark about what you’re supposed to bởi vì at your job.

Vậy anh sắp đến làm nhân viên cấp dưới nhà băng lo thương mại & dịch vụ cho vay mượn tiền nhưng mà anh vẫn “in the dark”, “tối mù”, lưỡng lự gì về câu hỏi anh đề nghị làm.

MIKE: Exactly! I need to lớn sit down & learn just lượt thích what we bởi vì in school, learning a subject to lớn know the answers lớn questions in tests.Đúng cố ! Tôi đề nghị ngồi xuống và học như ta học những môn học tập ở trường nhằm biết trả lời các thắc mắc trong bài bác thi !

MAI LAN: Then after learning and getting experience at work, you will no longer be in the dark! You will know about the types of loans and which ones are appropriate for your clients.Rồi sau khoản thời gian học với có kinh nghiệm tay nghề trong nghề, anh sẽ không còn bị “in the dark” “tối tăm”. Anh đã biết những loại chi phí vay và loại nào hợp với khách hàng.

MIKE: Wow! You’re such a good advisor. I wish I have you as my manager!Ồ. Cô là thay vấn xuất sắc quá. Ước gì cô là người có quyền lực cao của tôi.

MAI LAN: I’m totally in the dark about this subject & so many more!Tôi hoàn toàn “tối tăm”về ngành này và những ngành khác !

MIKE: Yeah, technology! I know that better than anyone else. I have lớn be so patient when I help you improve your computer skills.Đúng, về vi tính! Tôi hiểu ra hơn ai hết. Tôi phải kiên nhẫn lắm lúc tôi giúp cô tăng kĩ năng về năng lượng điện toán.

MAI LAN: Mike. By saying “I have to be patient”, you mean you have to try not to lớn get angry with me when you help me?Mike. Nói là “tôi nên kiên nhẫn” anh muốn nói anh bắt buộc cố không nổi sùng lúc anh giúp tôi nên không ?

MIKE: Now, now, don’t get upset. I know you are in the dark about computer. I’ve been always nice lớn you, haven’t I?Thôi thôi, chớ nổi nóng. Tôi biết cô “tối mù” về đồ vật vi tính. Do vậy tôi luôn luôn luôn thanh thanh với cô, đúng không nào ?

MAI LAN: You’ve been very nice except when you raise your voice & roll your eyes!Anh đáng yêu lắm trừ khi anh to tiếng và hòn đảo mắt !

MIKE: Oh oh! Am I that hard? I’d better watch myself & never vày that again! Are you OK with that, Mai Lan?Ồ, ồ. Tôi tệ nạm đấy hả ? Tôi bắt buộc tự xét mình cùng không làm cầm nữa. Được chưa, Mai Lan ?

MAI LAN: Alright. You’re forgiven! Seriously, let’s get back lớn your preparation for the job. So what are you going to vì next?Rồi. Anh được tha rồi đấy. Nói chuyện đứng đắn, hiện thời chúng ta quay trở về chuyện anh sửa soạn cho quá trình của anh. Anh sắp làm cái gi sắp tới đây ?

MIKE: I’m going home and read và learn and take notes & memorize… I’ll work lượt thích a horse.Tôi vẫn về nhà, đọc, học, ghi nốt, học thuộc lòng…. Tôi sẽ thao tác như trâu!

MAI LAN: I know horses have lớn work hard pulling carts, carrying stuffs. So you mean you will work very hard, for hours every day, right?Tôi biết ngựa chiến phải thao tác làm việc nặng như kéo xe, và có vật nặng. Vậy ý anh là anh đã phải thao tác làm việc chăm chỉ, các giờ trong ngày, cần không ?

MIKE: Yes, that’s it. I’ll have khổng lồ work very hard, work lượt thích a horse. No fun for a while!Đúng vậy nên đó. Tôi sẽ phải thao tác học hỏi thiệt chăm, “làm như trâu”. Không giải trí gì hết trong một thời gian!

MAI LAN: Well, very soon, you won’t be “in the dark” anymore và you won’t need lớn “work like a horse” because you will know what you should vị in your job & you can relax and enjoy your job.Thực ra chẳng bao thọ anh sẽ không còn “tối tăm” với không yêu cầu “làm việc như trâu” vì anh đã biết phải làm những gì trong việc của chính bản thân mình và anh có thể thong thả cùng vui trong bài toán làm.

MIKE: I hope so. & you too, soon you will no longer be in the dark about the computer. You’ve been working lượt thích a horse on the computer, soon you will be able lớn handle this device lượt thích a real pro!Tôi mong muốn như thế. Cùng cô nữa. Chẳng bao thọ cô sẽ không thể “tối tăm” về sản phẩm công nghệ vi tính. Cô vẫn học như trâu , cô sẽ có thể dùng máy vi tính tựa như các người bài bản chính thức.

MAI LAN: OK. Let’s be positive. We work seriously and we keep our spirits high! This is the way to lớn go!OK. Ta sẽ giữ lại được tích cực. Chúng ta làm mọi câu hỏi đứng đắn và giữ tinh thần cao! Đúng mặt đường rồi đó!

MIKE: Right, Mai Lan. You’re the best!Đúng, Mai Lan ! Cô số một đấy !

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : IN THE DARK tức là KHÔNG BIẾT cùng WORK lượt thích A HORSE tức là LÀM VIỆC NHƯ TRÂU. Hằng trung khu và Brandon xin hẹn gặp gỡ lại quí vị trong bài học tới.