Will với Be going to số đông được áp dụng để nói đến kế hoạch trong tương lai, không ít người dân hoang mang không biết lúc nào thì buộc phải dùng "I will" và lúc nào dùng "I am going to".

Bạn đang xem: Cách dùng will be going to


Để giúp các bạn học giờ Anh không biến thành nhầm lẫn về nghĩa với cách sử dụng Will cùng Be going to. Trong bài viết này chúng ta sẽ phân tích phương pháp dùng Will với Be going to, sự khác biệt của 2 cồn từ này một cách cụ thể.


1. Phương pháp dùng Will+ Dùng Will khi ra quyết định làm điều nào đó ngay vào thời gian nói hoặc đồng ý hay khước từ làm việc gì.


Oh, I"ve left the door open. I will go and shut it.Ồ, mình đã để cửa mở. Tôi đang đi và tạm dừng hoạt động lại.I"m too tired to walk home. I think I will get a taxi.Tôi khôn xiết mệt không thể đi bộ về đơn vị được. Tôi suy nghĩ tôi sẽ bắt một dòng taxi.I"ve asked John to lớn help me but he won"t.Tôi đang nhờ John góp tôi cơ mà anh ta ko thể.
Thank you for lending me the money. I will pay you back on Friday.Cảm ơn chúng ta vì đã đến tôi mượn tiền. Tôi vẫn trả cho chính mình vào vật dụng sáu.

+ Dùng Be going to cho một dự đoán về tương lai nhưng lại chỉ khi gồm một dấu hiệu ở hiện tại cho thấy điều sẽ xẩy ra trong tương lai, tuyệt nhất là sau này gần. Tín đồ nói cảm thấy chắc chắn điều sẽ xảy ra.


Look at those black clouds. It"s going to rain.Trông phần đông đám mây black này kìa. Trời kiên cố sẽ mưa.This bag isn"t very strong. It"s going to break.Cái túi này không chắc lắm, nó sẽ rách mất.
We are going lớn have a meal.Chúng tôi sắp cần sử dụng bữa.Tom is going lớn sell his car.Tom ý định bán xe pháo hơi của anh ấy ấy.There"s a film on television tonight. Are you going to watch it?Có một tập phim trên ti vi tối nay. Các bạn sẽ xem chứ?

We"re going to drive/We"re driving down to the South of France. ~ That"ll be a long journey. ~ Yes, it"ll take two days. We"ll arrive on Sunday.

3. Chúng ta có thể dùng cả Will với Be going to để dự đoán việc xảy ra trong tương lai nhưng Be going to thân thiết hơn với thông dụng hơn trong văn nói thường xuyên ngày.

I think United will win the game. Hoặc

I think United are going to lớn win the game


I think United will win the game.(Tôi nghĩ nhóm Mĩ sẽ chiến hạ trận đấu)One day people will travel to Mars.(Một ngày nào kia con bạn sẽ lên Sao Hỏa)

3. Bài bác tập về will cùng be going to

Bài tập 1: kết thúc đoạn hội thoại sau:

A: The alarm’s going. It’s making an awful noise.

B: OK, I’ll switch (switch) it off.

A1: Did you buy this book?

B1: No, Emma did. She …. (read) it on holiday.

Xem thêm: Bạn Dùng Nước Súc Miệng Đúng Cách Sử Dụng Nước Súc Miệng Listerine

A2: Would you like tea or coffee?

B2: Oh, I …. (have) coffee, please.

A3: I’m going to lớn miss a good film on TV because I’ll be out tonight.

B3: I …. (video) it for you, if you like.

A4: I’m just going out khổng lồ get a paper.

B4: What newspaper ….. (you / buy)?

Đáp án: B1. is going khổng lồ read B2. will have B3. will video B4. Are you going khổng lồ buy

Bài tập 2: kết thúc đoạn văn sau

We have learned this week that the local council has plans for Westside Park in Brickfield.

The council is going lớn sell (sell) the land to lớn a builder, Forbes và Son. The plans are all ready.

"(1) ………. (we / build) fifty houses,"said Mr Forbes. "In two years" time everything (2) …… (be) finished. I’m sure people (3) ………. (like) the houses. Most of them (4) …….. (be) for young families. Và we intend khổng lồ take care of the environment. (5) …….. (we / not / cut) down all the trees, only a few of them.

But people living near the park are angry. "This is a terrible idea. We’re all against it," said Mrs Mary Brent.

"(6) …… (we / have) a protest march on Saturday. I expect everyone in Brickfield (7) …… (be) there. We’ve reached our decision. (8) …….. (we / stop) this plan".

Đáp án:

1) We are going lớn build

2) will be (có thể dùng: is going to be)

3) will lượt thích (có thể dùng: are going to like)

4) will be (có thể dùng: are going lớn be)

5) We aren’t going to lớn cut (có thể dùng: We won’t cut).

6) We are going lớn have

7) will be (có thể dùng: is going lớn be)

8) We are going khổng lồ stop (có thể dùng: We will stop).

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng

1. I completely forget about this. Give me a moment, I...........do it now.

a) will b) am going c) is going to

2. Tonight, I......stay home. I"ve rented a video

a) am going to lớn b) will c) a & b

3. I feel dreadful. I............sick

a) am going to lớn be b) will be c)a và b

4. If you have any problem, don"t worry. I....help you

a) will b) am going lớn c) a với b

5. Where are you going?

a) I am going to lớn see a friend

b) I"ll see a friend

c) I went to a friend

6. That"s the phone./ I....answer it

a) will b) am going khổng lồ c) a cùng b

7. Look at those clouds. It....rain now

a) will b) is going lớn c) a với b

8. Tea or coffee?

a) I am going to have tea, please

b) I"ll have tea, please

c) I want to drink

9. Thanks for your offer. But I am OK. Shane.........help me

a) is going to lớn b) will c) a với b

10. The weatherforcast says it.......rain tomorrrow

a) is going khổng lồ b)will c) a với b

Bài tập 4: xong các câu sau

1. A: “There"s someone at the door.”

B: “I ______(get) it.”

2. Joan thinks the Conservatives ______(win) the next election.

3. A: “I’m moving house tomorrow.”

B: “I ______ (come) and help you.”

4. If she passes the exam, she _______ (be) very happy.

5. I ______(be) there at four o"clock, I promise.

6. A: “I’m cold.”

B: “I _______ (turn) on the fire.”

7. A: “She"s late.”

B: “Don"t worry she ________ (come).”

8. The meeting _______ (take) place at 6 p.m.

9. If you eat all of that cake, you _______(feel) sick.

10. They ________(be) at home at 10 o"clock.

11. I"m afraid I _________(not / be) able lớn come tomorrow.

12. Because of the train strike, the meeting _______ (not / take) place at 9 o"clock.

13. A: “Go và tidy your room.”

B: “I ________(not / do) it!”

14. If it rains, we ________ (not / go) khổng lồ the beach.

15. In my opinion, she _________(not / pass) the exam.

16. A: “I"m driving lớn the party, would you lượt thích a lift?”

B: “Okay, I ________ (not / take) the bus, I"ll come with you.”

17. He ______ (not / buy) the car, if he can"t afford it.

18. I"ve tried everything, but he _______ (not / eat).

19. According to lớn the weather forecast, it ________ (not / snow) tomorrow.

20. A: “I"m really hungry.”

B: “In that case we _______ (not / wait) for John.”

21. ______ (they / come) tomorrow?

22. When ________ (you / get) back?

23. If you thất bại your job, what _________ (you / do)?

24. In your opinion, ________ (she / be) a good teacher?

25. What time ________ (the sun / set) today?

26. _________ (she / get) the job, bởi you think?

27. _________ (David / be) at home this evening?

28. What ________ the weather / be) lượt thích tomorrow?

29. There’s someone at the door, ________ (you / get) it?

30. How _______ (he / get) here?


Hy vọng với bài bác hướng dẫn chi tiết ở trên, chúng ta đã nắm rõ cách minh bạch và sử dụng Will và Be Going to trong thực tế. Hồ hết góp ý cùng thắc mắc chúng ta hãy để lại nhận xét dưới bài viết để 

*
 ghi nhận và hỗ trợ, chúc chúng ta thành công.