Trong quy trình học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, nhiều bạn vẫn tuyệt nhầm lẫn giữa Thì tương lai sát – Near future tense với thì tương lai đối kháng – Future simple tense. Với nội dung bài viết hôm nay, Vietop xin ra mắt đến các bạn phần tổng hợp những cấu trúc quan trọng của thì sau này gần, phương pháp phân biệt nó với thì tương lai đơn và đặc biệt là bài tập thì tương lai gần!


Định nghĩa

Thì tương lai ngay gần – Near future tense trong giờ Anh được sử dụng để diễn tả một kế hoạch, dự định trước, tuyệt dự đoán nhờ vào bằng bệnh ở hiện tại tại.

Bạn đang xem: Cách dùng tương lai gần

E.g: I am going lớn see a play tonight. (Tôi đang đi xem một vở kịch tối nay.)


*

AffirmativeS + is/ am/ are + going khổng lồ + V-infWe are going khổng lồ take a trip to lớn England next week. (Chúng tôi dự tính sẽ có chuyến hành trình đến Anh vào tuần tới.)
NegativeS + is/ am/ are + not + going lớn + V-infI am not going khổng lồ attend the meeting this afternoon because I am very tired. (Tôi đang không tham gia cuộc họp chiều nay vày tôi rất mệt.)
Yes/No questionsAm/Is/Are + S + going lớn + V-inf?Are you going to call him? (Bạn có định gọi anh ta không?)
Wh- questionsWH- + am/is/are + going khổng lồ + V-inf?When are we going to eat lunch? (Khi nào chúng ta sẽ ăn uống trưa?)

Lưu ý: Với cồn từ GO (đi) ta không sử dụng là S + am/is/are + going khổng lồ + go. Mà lại chỉ thực hiện thì hiện nay tại tiếp diễn như sau: S + am/is/are + Going to….

E.g.: I’m going khổng lồ go to the market tomorrow. (SAI)

I’m going to the market tomorrow. (ĐÚNG)

Dấu hiệu nhận ra và cách sử dụng thì tương lai gần

Giống như thì sau này đơn, thì tương lai ngay sát trong câu cũng có những từ chỉ khái niệm thời gian mang chân thành và ý nghĩa tương lai như tomorrow (ngày mai), next…(…tới), in + thời hạn (trong bao lâu nữa), soon (sớm, chốc lát), nhưng sẽ có thêm những vật chứng hoặc địa thế căn cứ cụ thể.

E.g.: Look at the sky, it’s going to rain soon. (Nhìn bầu trời kìa, lát nữa một mực sẽ mưa.)

Ta có những cách thực hiện thì tương lai gần như là sau

Cách dùngVí dụ
Diễn đạt kế hoạch, dự tính cho vụ việc sẽ có tác dụng trong tương lai.They are going lớn get married this year. (Họ ý định sẽ kết hôn trong thời điểm nay.)
Diễn đạt một lời dự đoán nhờ vào bằng triệu chứng ở hiện nay tại.William feels terrible. He thinks he’s going lớn be sick. (William đang cảm xúc rất tệ. Anh ấy nghĩ rằng mình sẽ bị ốm.)

Phân biệt thì sau này gần và thì sau này đơn

Vì đa số cùng nói về hành vi sẽ xảy ra trong tương lai, vì thế thì tương lai gần và thì tương lai đơn rất thú vị gây nhầm lẫn khi sử dụng. Vietop giúp chúng ta chỉ ra phần lớn điểm khác hoàn toàn của 2 thì này như sau:

Thì tương lai gầnThì sau này đơn
Diễn đạt kế hoạch, dự tính cho vụ việc sẽ làm cho trong tương lai.E.g.: We are out of milk! (Ta không còn sữa rồi!)I know. I’m going to buy some. (Tôi biết. Tôi sẵn sàng đi mua một chút sữa đây.)Diễn đạt một ra quyết định ngay tại thời điểm nói, không tồn tại kế hoạch, dự tính trước.E.g.: We are out of milk! (Ta hết sữa rồi!)Then I’ll buy some. (Thế thì tôi sẽ đi cài đặt một ít vậy.)
Diễn đạt một lời dự kiến có căn cứ.E.g.: There are too many dark clouds in the sky, it is going to rain soon. (Trên trời những mây đen quá, lát nữa chắc sẽ mưa.)Diễn đạt lời dự đoán không có căn cứ.

Xem thêm: Top 10 Các Trình Duyệt Ít Tốn Tài Nguyên Nhất Cho Máy Tính, 【Bạn Có Biết】Trình Duyệt Ít Tốn Tài Nguyên Nhất

E.g.: I don’t know either, but I think robots will replace humans in the future. (Tôi cũng đắn đo nữa, cơ mà tôi nhận định rằng robot sẽ sửa chữa thay thế con tín đồ trong tương lai.)

Bài tập thì tương lai gần

Bài 1: Complete the following sentences with the correct verb khung (future simple of near future)

Philipp ___________ 17 next Wednesday. (to be)They ___________ a new computer. (to get)I think my mother ___________ this CD. (to like)Paul’s sister ___________ a baby. (to have)They ___________ at about 4 in the afternoon. (to arrive)Just a moment. I ___________ you with the bags. (to help)In 2025 people ___________ more hybrid cars. (to buy)Marvin ___________ a tiệc nhỏ next week. (to throw)We ___________ to lớn Venice in June. (to fly)Look at the clouds! It ___________ soon. (to rain)

Bài 2: Choose the correct answer

What __________ (do) next weekend? bởi vì you have any plans?will youare you going to lớn doDavid: I’m hungry! Ken: I ________ (make) you a sandwich. What vày you want?will makeam going to lớn makeI __________ (finish) the report by the end of next week. You can believe me.will finisham going lớn finishWhat vày you think you ________ (study) when you go to college in five years?will studyare going lớn studyHe promises they _______ (deliver) the package by the over of the week.will deliverare going to deliverI’ve finally made up my mind. I __________ (become) a lawyer when I grown up.will becomeam going to lớn becomeIt’s hard khổng lồ predict the future. I think we _______ (live) here for a long time, but you never know.are going lớn livewill liveI’ve bought my ticket. I ___________ (fly) to lớn Chicago next week.am going to lớn flywill fly

Bài 3: Use the correct khung of Near Future tense & the verbs in brackets

I ___________ (take) some photos at the weekend.They ___________ (order) a pizza for dinner.We ___________ (not play) football tomorrow.Paul ___________ (get) a summer job.___________ (you / phone) me tonight?Molly ___________ (not buy) a new skirt for the party.___________ (Greg / start) university next year?I ___________ (study) tonight.

Bài 4: Complete these questions using the prompts and the Near Future tense

Where / we / eat tonight / ?What / he / do tomorrow / ?What / I / eat for lunch / ?Who / carry these bags / ?What time / you / phone me / ?When / you / give him the present / ?How much longer / it / take / ?Where / Mary / sleep / ?

Bài 5: Choose the correct answer

Tom: Are you busy this evening?

Adam: No, Not at all. I _______________ vì anything.

am not going towillam going todon’tAdam: Are you _______________ go out of the town this weekend?

Tom: Yes, I am. I am going khổng lồ visit my grandparents.

willgoing tolikedon’tAdam: _________ you going lớn watch the soccer match tomorrow.

Tom: No, I am not. I ______________ be out of the town.

Do / am going toWill / willAre / don’tAre / am going toTom: Would you lượt thích to come over tomorrow?

Adam: I’d lượt thích to, but I am going to lớn ___________ for my English exam.

studyingstudiedstudystudiesAdam: I _______ have a buổi tiệc nhỏ at my place on Tuesday. Would you lượt thích ______?

Tom: I’d like to. Thank you for inviting me.

am going to / to comewill / comingam going to lớn / comingwill / to comeTom: Are you going to lớn join Kevin’s birthday party?

Adam: __________________. I am going to visit my relatives.

Yes, I canNo, I don’tYes, I willNo, I am notWould you lượt thích to join my tea party? I am sure you ________ have great fun.will going toare going togoing togo toAdam: Our school is organizing a tennis competition on Friday afternoon. It is _________ in the city Sports Center. Would you lượt thích to join?

Tom: It would be great.

will bebegoing to bewill going khổng lồ beWe are _____ have a barbecue with friends on Saturday. Would you like to join us?going towilldon’tnot

10. Tom: What a nice day! vày you want to take a walk with me?

Adam: Sorry, but ________________.

I will be there on timeI am not going to vì anything elseI will come with youI am going khổng lồ help my mother to clean the house

Đáp án

Bài 1:

Philipp will be 15 next Wednesday.They are going lớn get a new computer.I think my mother will like this CD.Paul’s sister is going lớn have a baby.They will arrive at about 4 in the afternoon.Just a moment. I will help you with the bags.In 2025 people will buy more hybrid cars.Marvin is going to throw a các buổi party next week.We are going lớn fly khổng lồ Venice in June.Look at the clouds! It is going to lớn rain soon.

Bài 2:

are you going lớn dowill makewill finishare going lớn studywill deliveram going to becomewill liveam going khổng lồ fly

Bài 3:

‘m going to take‘re going khổng lồ orderaren’t going to lớn play‘s going lớn getAre you going lớn phoneisn’t going lớn buyIs Greg going to start‘m not going khổng lồ study

Bài 4:

1. Where are we going lớn eat tonight?

2. What is he going to do tomorrow?

3. What am I going lớn eat for lunch?

4. Who is going lớn carry these bags?

5. What time are you going lớn phone me?

6. When are you going lớn give him the present?

7. How much longer is it going to take?

8. Where is Mary going lớn sleep?

Bài 5:

1. Am not going to

2. Going to

3. Are / am going to

4. Study

5. Am going to lớn / to come

6. No, I am not

7. Are going to

8. Going to be

9. Going to

10. I am going lớn help my mother to lớn clean the house

Hy vọng với phần tổng thích hợp kiến thức cũng như bài tập về thì sau này gần, các bạn đã nắm rõ hơn về thì này cũng như cách sáng tỏ nó với thì tương lai solo để hoàn toàn có thể sử dụng nó giỏi hơn trong quy trình học giờ đồng hồ Anh. Các bạn nhớ thường xuyên luyện tập cùng hãy cùng mọi người trong nhà chờ những nội dung bài viết tiếp theo từ Vietop nhé!