Hôm nay cô trò mình đang cùng nghiên cứu sự khác biệt và giải pháp sử dụng của những từ one/another/other/the other/ others/ the others – đông đảo từ liên tiếp gây khó khăn cho chúng ta khi học tiếng Anh tiếp xúc - Format TOEIC speaking nhé. Lúc học cách phân biệt one/ another/ other/ the other/ others/ the others trong giờ đồng hồ Anh để giúp cho những em không xẩy ra "mắc bẫy" trong đề thi TOEIC nữa nhé!


*

Bài viết này phía bên trong Lộ trình TOEIC Speaking và Writing cấp độ 0-100 free (Inter) do Anh ngữ Ms Hoa biên soạn.

Bạn đang xem: Cách dùng others và other

I. Phương pháp dùng one, another, the other

Danh trường đoản cú theo sau những từ này đề nghị ở dạng số ít 

*
  

1) One/a chỉ đơn vị chức năng một người hay là một vật.· One person is holding a saxophone· There is a woman who is holding a saxophone.2) Another một (cái )khác,được sử dụng như tính từ, theo sau là danh từ số ít.· Another woman is holding a baton3) The other một (cái) còn lại cuối cùng,được áp dụng như tính từ, theo sau là danh tự số ít. · The other woman is learning on a keyboard.

> kiến thức và kỹ năng về các thì trong giờ anh

Ngoài ra nhằm học vừa đủ ngữ pháp giờ Anh xuất sắc các em nên tham khảo bài viết:

*

II. Giải pháp dùng other, others, the others

1) Other vài(cái) khác,theo sau là danh trường đoản cú số nhiều· Other students are from England2) Others hầu hết thứ không giống nữa,được thực hiện như đại từ bỏ giữ tác dụng chủ ngữ trong câu,theo sau là cồn từ· Others are from China3) The others đầy đủ (cái) khác còn lại cuối cùng,được sử dụng như đại tự giữ tác dụng chủ ngữ vào câu,theo sau là rượu cồn từ· The others are from Australia

*

Cùng cô luyện tập những bài tập rõ ràng về one/ another/ other/ the other/ others/ the othersEX1: Chose the right answer1. There"s no ___ way to vị it.otherthe otheranotherAnswerother2. Some people like to rest in their không lấy phí time. ___ lượt thích to travel.OtherThe othersOthersAnswerOthers


3. This cake is delicious! Can I have ___ slice, please?otheranotherothersAnsweranother


4. Where are ___ boys?the otherthe othersothersAnswerthe other


10. He was a wonderful teacher. Everyone agreed it would be hard khổng lồ find ___ like him.anotherotherthe otherAnsweranother

 EX2: Chose the right answer.

1. Yes, I know Brigit, but who is the otheranotherothers woman next to her? 2. She"s seeing otheranotherothers man." Does her boyfriend know?" 3. Tom & Jane have 4 children. They put the children to lớn bed while the otheranotherothers did the cooking. 4. Rachel & Jeff are watching TV. The otheranotherothers girls are out. 5. You"ve already had six whiskies. " only six? Give me otheranotherothers ! 6. We still need otheranotherothers piano player. 7. We don"t lượt thích these curtains.Could you show us some otheranotherothers ? 8. I"ve found one of my black shoes, but I can"t find the otheranotherothers. 

Key EX2: 


1. Yes, I know Brigit, but who is the other woman next lớn her?2. She"s seeing another man." Does her boyfriend know?"3. Tom và Jane have 4 children. They put the children to bed while the others did the cooking.4. Rachel & Jeff are watching TV. The other girls are out.5. You"ve already had six whiskies. " only six? Give me another !6. We still need another piano player.7. We don"t lượt thích these curtains.Could you show us some others ?8. I"ve found one of my đen shoes, but I can"t find the other
EX3: ANOTHER, OTHER & OTHERS. Chose the right answer. 
 1) You take the new ones and I"ll take ____. othersthe othersEither could be used here.
 2) They gazed into each _____ eyes. otherother"sothersothers"
 3) I"d like _____ cup of tea, please. otheranotherEither could be used here.
 4) They love one ____- they"re such a happy family. otheranotherEither could be used here.
 5) The ____ people were shocked. otherothersanother
 6) Many _____ people have said the same. otherothers
 7) I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them. otherothers
 8) I won"t let them bởi that to lớn me ____ time. anotherotherEither could be used here.
 9) One person"s peach is ____ person"s poison. anotherotherEither could be used here.
 10) I saw her ____ day. otheranotherthe other
 11) I took the ____ book back lớn the library. otherothers
 12) Some ____ people have taken it. otherothersanother
 13) I go there every ____ day. otherothersanother

  Key EX3:
 
#QUESTION ANSWER 
1You take the new ones và I"ll take ____.

Xem thêm: Danh Sách 18 Trường Nguyễn Du Đà Nẵng Hot Nhất, Trường Tiểu Học Nguyễn Du

 the others  
2They gazed into each _____ eyes. other"s  
3I"d lượt thích _____ cup of tea, please. another  
4They love one ____- they"re such a happy family. another  
5The ____ people were shocked. other  
6Many _____ people have said the same. other  
7I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them. others  
8I won"t let them bởi that to lớn me ____ time. another  
9One person"s peach is ____ person"s poison. another  
10I saw her ____ day. the other  
11I took the ____ book back khổng lồ the library. other  
12Some ____ people have taken it. other  
13I go there every ____ day.  other  

 EX4: chọn một từ phù hợp trong ngoặc trong các câu dưới đây.A. I can see two dogs.One is small & (the other/another) is bigB. There are three chairs.One is red & ( the other/ the others) are whiteC. There are four caps.One is yellow,(another/the other)is green và the others are blueD. There are many tourists.Some came from China,(other/others)people came from japan and(the other/the others)are Korean.

Key EX4: A. The other B. The others C. Another D. Other 

Sau lúc ôn tập ngữ pháp Part 2 - Describe a picture, trong Lộ trình TOEIC Speaking và Writing màn chơi 0-100 free (Inter), cô Hoa sẽ ra mắt chi tiết thang điểm của phần II - Describe a Picture - Miêu tả tranh của TOEIC Speaking. Những em xem cụ thể trong bài viết dưới đây nhé: