Các thì trong tiếng anh bao gồm 12 thì cơ bản, được chia theo 3 mốc thời gian: hiện tại tại, quá khứ và Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa sẽ giúp đỡ bạn bao hàm công thức, cách dùng và dấu hiệu phân biệt các thì trong tiếng Anh. Ngoại trừ ra, các bạn sẽ được học thêm cấu trúc về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai sát có dự định nữa nhé. Nào họ hãy cùng ban đầu tìm phát âm ngay thôi!


*

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Cách làm thì hiện tại đơn

Công thức thì lúc này đơn đối với động trường đoản cú thườngThể xác minh trong thì hiện tại đơn

S + V_S/ES + O

Thể lấp định

S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Thể Nghi vấn

DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O?

 Công thức thì lúc này đơn đối với động từ TobeThể khẳng định

S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ Adj

Thể lấp định

S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ Adj

Thể nghi vấn

 AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student.She is not beautiful.Are you a student?

2. Cách sử dụng

Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East và sets in the West.).Diễn tả 1 thói quen, một hành vi thường xảy ra ở hiện nay tại. (E.g:I get up early every morning.).Nói lên khả năng của một tín đồ (E.g : He plays tennis very well.).

Bạn đang xem: Cách dùng của 12 thì

*

3. Lốt hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Trong câu có xuất hiện từ sau: every (every day, every week, every month,...).Các trạng tự tần suất xuất hiện trong thì hiện tại đơn: Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Ví dụ:

- I use the internet just about every day.

- I always miss you.

Bài học về những thì trọng điểm trong TOEIC

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + is/ am/ are + V_ing + O

E.g: They are studying English.

Thể lấp định

S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O

E.g: I’m not cooking now.

Thể nghi vấn

Is/ am/ are + S+ V_ing + O

E.g: Is she watching T.V at the moment?

2. Phương pháp sử dụng

Diễn tả hành động đang ra mắt tại thời điểm nói.

E.g: The children are playing football now.

Diễn tả hành vi đang diễn ra tuy nhiên không nhất thiết xẩy ra tại thời điểm nói.

E.g: I am looking for a job.

Diễn tả 1 sự than vãn với hành động lặp đi lặp lại nhiều gây khó khăn chịu, bực mình. Vào trường hợp này, câu thường sẽ có trạng từ tần suất "always".

E.g: He is always borrowing our books & then he doesn’t remember.

Dùng để miêu tả một hành vi sắp xảy ra sau đây theo planer đã định trước.

E.g: I am flying to vương quốc của nụ cười tomorrow.

Lưu ý đặc biệt cần biết

Không sử dụng thì hiện tại tại tiếp tục với các động tự chỉ tri giác, dìm thức như: be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

- I am tired now.

- He wants to go for a cinema at the moment.

- bởi vì you remember me?

3. Tín hiệu nhận biết

Trong câu bao hàm từ: Now, right now, at present, at the moment,Trong các câu trước đó là một trong những câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Thể khẳng định

S + have/ has + Past participle (V3) + O

E.g: She has studied English for 2 years.

Thể che định

S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O

E.g: I haven’t seen my close friend for a month.

Thể nghi vấn

Have/ has +S+ Past participle (V3) + O?

E.g: Have you eaten dinner yet?

2. Phương pháp sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong giờ đồng hồ Anh

Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ cơ mà không phân tích thời điểm, có hiệu quả liên quan cho hiện tại

E.g: : My car has been stolen.-> chiếc xe của tớ đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

E.g: They’ve been married for nearly fifty years.-> Họ sẽ kết hôn được 50 năm rồi.

3. Vệt hiệu nhận ra thì hiện tại hoàn thành

Trong thì hiện tại dứt thường có những từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

just, recently, lately: gần đây, vừa mới.ever: đang từng.already: rồi.for + khoảng thời hạn (for a year, for a long time, …).since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …).yet: chưa (dùng vào câu đậy định với câu hỏi).so far = until now = up to lớn now = up khổng lồ the present: cho mang đến bây giờ.

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức thì hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn

Thể khẳng định

S has/have + been + V_ing + O

E.g: I have been looking you all day.

Thể phủ định

 S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O

E.g: She has not been studying English for 5 years.

Thể nghi vấn

 Has/have+ S+ been+ V-ing + O?

E.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?

2. Biện pháp dùng

Diễn tả một hành động bắt đầu trong thừa khứ ra mắt liên tục và kéo dãn dài đến hiện nay tại. Nhấn mạnh vào đặc điểm “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours.-> Anh ấy đã đứng dưới trời tuyết hơn 3 giờ đồng hồ rồi.

Phân biệt với thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại xong xuôi nhấn to gan lớn mật vào kết quả còn thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vào quá trình.

3. Cách nhận ra thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn

- Từ dấn biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, và so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức thì vượt khứ đơn

Với cồn từ thườngThể khẳng định

 S + V(past) + O

E.g: He worked as a policeman.

Thể phủ định

S + DID+ NOT + V (infinitive) + O

E.g: She didn’t eat bread for the breakfast.

Thể nghi vấn

DID + S+ V (infinitive)+ O?

E.g: Did you gọi Zoey yesterday?

Với động từ TobeThể khẳng định

S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj

Thể tủ định

S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj

Thể nghi vấn

WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Bí quyết dùng thì thừa khứ đơn

Diễn tả một hành vi đã xảy ra và chấm dứt trong thừa khứ. 

Ví dụ:

- I went lớn the concert last week.

- A few weeks ago, a woman called khổng lồ report a robbery.

3. Dấu hiệu nhận biết

Các từ thường xuất hiện thêm trong thì thừa khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Phương pháp thì thừa khứ tiếp diễn

Thể khẳng định

S + was/were + V_ing + O

E.g: She was watching the news at 7 o"clock yesterday.

Thể tủ định

S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O

E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clock yesterday.

Nghi vấn

Was/Were + S+ V-ing + O?

E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?

2. Giải pháp dùng

Dùng để biểu đạt một hành vi đang xảy ra tại một thời điểm khẳng định trong vượt khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. -> vào khoảng 12h ngày hôm qua, shop chúng tôi đang ăn uống trưa.

Dùng để miêu tả một hành động đang xẩy ra thì một hành vi khác xen vào. Hành động đang xảy ra chia thì vượt khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia thì quá khứ đơn.

E.g: He was chatting with his friend when his mother came into the room. -> Cậu ta vẫn tán gẫu với bạn khi chị em cậu ta vào phòng.

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu có những từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

- It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.

- He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.

Ngoài những kiến thức về những thì trong giờ đồng hồ anh thì có những kiến thức nền tảng gốc rễ khác mà các bạn không thể bỏ lỡ trong quá trình ôn luyện ngữ pháp tiếng anh như:

7. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT)

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + had + V3/ED + O

E.g: They had gone lớn school before they went home.

Thể phủ định

S + had+ not + V3/ED + O

E.g: They hadn’t eaten breakfast before they went khổng lồ school.

Thể nghi vấn

Had +S + V3/ED + O?

E.g: Had they eaten breakfast before they went khổng lồ school?)

2. Biện pháp dùng

Diễn tả một hành động đã xảy ra, chấm dứt trước một hành vi khác trong thừa khứ.

+ lúc hai hành động cùng xẩy ra trong vượt khứ, ta cần sử dụng thì quá khứ trả thành cho hành động xảy ra trước và quá khứ 1-1 cho hành vi xảy ra sau.

+ khi thì vượt khứ xong thường được sử dụng kết phù hợp với thì quá khứ đơn, ta thường được sử dụng kèm với những giới từ với liên từ như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner…than

E.g: Yesterday, I went out after I had finished my homework. (Hôm qua, tôi đi dạo sau khi tôi sẽ làm xong xuôi bài tập.)

3. Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiện phân biệt thì vượt khứ hoàn thànhTừ nhận biết: until then, by the time, prior to lớn that time, before, after, for, as soon as, by, ...Trong câu thường có những từ: before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past.

Ví dụ:

- The old tenant had vacated the property by the time we lookd at it. There was no furniture left inside

- When I got up this morning, my father had already left.

8. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PAST PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức

Thể khẳng định

She+ had + been + V_ing + O

E.g: I had been buying

Thể bao phủ định

S+ hadn’t+ been+ V-ing + O

E.g: I hadn"t been buying

Thể nghi vấn

Had+S+been+V-ing + O?

E.g: Had I been buying)

2. Bí quyết dùng thì quá khứ xong xuôi tiếp diễn

 Diễn đạt một hành động xảy ra kéo dãn dài trước một hành vi khác trong thừa khứ (nhấn mạnh mẽ tính tiếp diễn).

Ví dụ: I had been thinking about that before you mentioned it

Diễn đạt một hành động kéo dài liên tục trước 1 thời điểm xác định trong vượt khứ.

Ví dụ: We had been making chicken soup 2 hours before 10:00 last night, so when I came, the room was still hot & steamy.

3. Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiệu dấn biết: until then, by the time, prior lớn that time, before, after. 

E.g: Had you been waiting long before the taxi arrived?

9. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + V(infinitive) + O

E.g: We’ ll enjoy it.

Thể phủ định: 

S + shall/will + not + V(infinitive) + O

E.g: He won’t go to lớn school.

Thể nghi vấn

Shall/will+S + V(infinitive) + O?

E.g: Will they have dinner together?

2. Cách dùng

Diễn tả dự định nhất thời xẩy ra ngay trên lúc nói.

E.g: Are you going khổng lồ the beach? I will go with you. –> bạn muốn đi biển khơi không? Mình sẽ đi cùng bạn.

Nói về một dự đoán dựa trên kinh nghiệm có được trong quá khứ.

Xem thêm: Diễn Viên Hài Hiệp Gà Phạm Tội Gì, Con Đường Sa Ngã Của Hiệp Gà

E.g: I think it’ll be extremely hot there. –> Tôi cho rằng nó sẽ khá nóng đó.

Khi đưa ra ý kiến, đề nghị.

E.g: Don’t worry, I’ll let everyone know. -> Đừng lo lắng, tôi đã cho toàn bộ mọi tín đồ biết.

Lưu ý:

Thì sau này đơn rất có thể sử dụng để diễn tả cả hành động có ý định và không tồn tại dự định từ bỏ trước. Tuy vậy để biệt lập với thì tương lai gần tất cả dự định, thì tương lai đơn thường được dùng cho các hành vi mang tính bột phát ngay tại thời khắc nói chứ không tồn tại dự định như thì tương lai gần. Ví dụ:

- Mother: There is no sugar left. (Hết đường mất rồi.)

- Son: Ok, I will go to market và buy it for you. (Con đang ra chợ tải cho mẹ.)

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thường có: tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời gian, probably, perhaps, ...

10. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE CONTINUOUS)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + be + V-ing+ O

Thể lấp định

S + shall/will + not + be + V-ing + O

Thể nghi vấn

Shall/Will+S + be + V-ing + O?

2. Biện pháp dùng

Dùng để nói về một hành vi xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định.

E.g: At 10 o’clock tomorrow, my friends và I will be going to the museum.

Dùng nói về một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có hành động khác xen vào.

E.g: When you come tomorrow, I will be watching my favorite TV show.

3. Lốt hiệu

Trong câu có những trạng trường đoản cú chỉ thời gian trong sau này kèm theo thời gian xác định:

at this time/ at this moment + thời hạn trong tương lai: Vào thời đặc điểm này ….at + giờ cụ thể + thời gian trong tương lai: vào lúc …..

Ví dụ:

- At this time tomorrow I will be watching my favorite TV show. -> Vào thời điểm đó ngày mai, tôi vẫn xem lịch trình TV yếu ưng ý của mình.

- At 6 a.m tomorrow, I will be running in the park. -> Vào 6h sáng mai, tôi đang chạy bộ trong công viên.

11. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (FUTURE PERFECT)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + have + V3/ED

Thể bao phủ định

S + shall/will + not + have + V3/ED

Thể nghi vấn

Shall/Will+ S + have + V3/ED?

2. Giải pháp dùng

Dùng để mô tả một hành vi hay sự việc hoàn thành trước 1 thời điểm vào tương lai.

Ví dụ: I will have finished my homework before 10 o’clock this evening. -> cho đến trước 10h về tối nay tôi sẽ xong xuôi xong bài tập về đơn vị rồi.

Dùng để diễn tả một hành vi hay sự việc xong xuôi trước một hành động hay sự việc khác vào tương lai.

Ví dụ: I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã chuẩn bị bữa ăn chuẩn bị trước khi chúng ta đến ngày mai.)

3. Lốt hiệu nhận ra thì tương lai hoàn thành

By + thời hạn tương lai,By the end of + thời hạn trong tương lai,Before + thời gian tương laiBy the time …

Ví dụ:

- By the end of this month I will have taken an English course. -> tính đến cuối tháng này thì tôi đã tham gia một khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh rồi.)

- Ngan will have served on the Board of West Coast College for trăng tròn years by the time she retires.

12. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + have been + V-ing + O

Thể lấp định

S + shall/will + not + have + been + V-ing

Thể nghi vấn

Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

2. Giải pháp dùng

Các sử dụng thì tương lai dứt tiếp diễn: để diễn tả một hành vi xảy ra trong thừa khứ tiếp diễn liên tiếp đến 1 thời điểm cho trước trong tương lai:

Ví dụ:

will have been studying English for 10 years by the end of next month.By 2001, I will have been living in London for sixteen years.

3. Dấu hiệu

For + khoảng thời hạn + by/ before + mốc thời gian trong tương lai

Ví dụ:

- for 10 years by the end of this year (được 10 năm tính đến cuối năm nay)

- for 2 days before the time my parents come back tomorrow. (được 2 cách nay đã lâu lúc phụ huynh tôi trở lại vào ngày mai).

THÌ NGOẠI LỆ - THÌ TƯƠNG LAI GẦN (NEAR FUTURE)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + is/ am/ are + going to lớn + V(nguyên thể)

E.g: We’re going to lớn visit Ha Long bay next week.

Thể phủ định

S + is/ am/ are + not + going to lớn + V(nguyên thể)

E.g: He’s not going lớn visit Ha Long cất cánh next week.

Thể nghi vấn

Is/ Am/ Are + S + going to + V(nguyên thể)?

E.g: Are they going to visit Ha Long bay next week?

2. Giải pháp sử dụng

Dùng để biểu đạt một dự định, kế hoạch trong tương lai.

Ví dụ: Join is going to get married this year. (Join dự định sẽ kết hôn trong thời gian nay.)

Dùng để biểu đạt một dự kiến có căn cứ, có bằng chứng cụ thể.

Ví dụ: Wel, we’re certainly goinhg lớn have a varied trip.

3. Tín hiệu nhận biết

Xuất hiện những từ: next (month, year,..), 2 weeks later, ..., 

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÌ trong TIẾNG ANH

Với bảng tổng hợp các thì cơ bản bên dưới đây các bạn sẽ dễ nhớ và vận dụng kiến thức hơn. Đồng thời bảng tổng hợp những thì cơ bản này sẽ cho bạn mẹo phân tách thì trong giờ anh dễ dàng dàng, để gấp rút vận dụng vào trong các bài thi nhé.

Các thì tiếng Anh

Công thức

Cách dùng

Thì hiện tại đơn

- (+) S + V(s/ es).

- (-) S + vày not/ does not + V.

- (?) Do/ does/ khổng lồ be + S + V?

Lưu ý: “To be” phân tách là am/ is/ are

- Diễn tả kiến thức ở hiện tại tại.

- biểu đạt sở thích, năng lực của bản thân.

- biểu đạt sự thật, chân lý cấp thiết phủ nhận.

- diễn đạt hành động xẩy ra theo lịch trình, thời hạn đã định sẵn.

Thì hiện tại tiếp diễn

- (+) S + is/ am/ are + Ving.

- (-) S + is/ am/ are not + Ving.

- (?) Is/ Am/ Are + S + Ving ?

- mô tả hành cồn đang xẩy ra tại thời gian nói.

- mô tả hành đụng xảy ra liên tiếp làm người khác cạnh tranh chịu.

- miêu tả kế hoạch vào tương lai, có ý định từ trước và được chuẩn bị, lên planer rõ ràng.

Thì hiện tại hoàn thành

- (+) S + have/ has + PII (cột sản phẩm công nghệ 3 vào bảng động từ bất quy tắc).

- (-) S + haven’t/ hasn’t + PII.

- (?) Have/ Has + S + PII…?

Yes, I/ we/ they have.No, I/ we/ they haven’t.

- nhấn mạnh đến trải nghiệm phiên bản thân, kia là phần đa trải nghiệm lần đầu với có kết quả đáng nhớ.

- mô tả 1 vụ việc vừa new xảy ra.

- diễn tả 1 sự việc đã xảy ra trong vượt khứ nhưng lại còn dấu hiệu, tác dụng ở hiện nay tại.

Thì sau này đơn

- (+) S + will/ shall + V.

- (-) S + will/ shall not + V.

- (?)Will / Shall + S + V?

- biểu đạt hành đụng sắp xảy ra trong tương lai không tồn tại dự định trước.

- Dùng trong các câu yêu thương cầu, đề xuất và dự đoán.

Thì tương lai tiếp diễn

- (+) S + will / shall + be + Ving.

- (-) S + will / shall not + be + Ving.

- (?) Will / Shall + S + be + Ving?

- diễn đạt hành đụng đang xẩy ra tại thời điểm xác định trong tương lai.

- miêu tả nhiều hành động xảy ra mặt khác trong tương lai.

Thì tương lai trả thành

- (+) S + will / shall + have + PII.

- (-) S will/ shall not + have + PII.

- (?) Will / Shall + S + have + PII?

- mô tả hành động xẩy ra trước 1 hành động khác trong tương lai.

- biểu đạt hành động xẩy ra trước một thời điểm xác minh trong tương lai

Thì thừa khứ đơn

- (+) S + V-ed +…

- (-) S + did + not + V.

- (?) Did + S + V?

Lưu ý: “To be” phân chia là was/ were.

- biểu đạt hành cồn đã xảy ra và hoàn thành hoàn toàn trong quá khứ.

- mô tả một chuỗi các hành vi liên tiếp xẩy ra trong vượt khứ.

 

Thì vượt khứ tiếp diễn

- (+) S + was/ were + V-ing.

- (-) S + was/ were not + Ving.

- (?) Was/ Were + S + Ving…?

- miêu tả hành động đã đang xẩy ra tại 1 thời điểm xác minh trong thừa khứ.

- biểu đạt nhiều hành vi xảy ra mặt khác trong thừa khứ (đi cùng với while).

- dùng để diễn tả hành động xẩy ra thì một hành vi khác xen vào. Hành động đang xảy ra dùng QKTD và hành vi xen vào cần sử dụng QKĐ.

- cần sử dụng để diễn tả hành đụng đang xảy ra thì một hành vi khác xen vào. Hành vi đang xảy ra dùng QKTD và hành động xen vào cần sử dụng QKĐ.

Thì vượt khứ trả thành

- (+) S + had + PII.

- (-) S + had not + PII.

- (?) Had + S + PII?

- diễn tả hành động xảy ra trước 1 hành vi khác trong thừa khứ.

- hành vi xảy ra trước 1 thời điểm khẳng định trong thừa khứ.

 

 

*

*

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC THÌ vào TIẾNG ANH

- Để củng cố kỹ năng về thi giờ Anh, sau thời điểm học về lý thuyết các bạn nên làm bài tập nhằm rèn luyện thật vững chắc. Bạn download bài tập về các thì trong giờ đồng hồ anh (có đáp án): TẠI ĐÂY

Trên đấy là tất cả các thì trong giờ đồng hồ Anh - ngữ pháp tiếng Anh căn bản mà anh ngữ Ms Hoa share cho những bạn. Hy vọng qua chia sẻ này sẽ giúp chúng ta nắm và nắm rõ về toàn bộ các thì trong tiếng anh nhé!

Nếu có bất cứ thắc mắc chúng ta hãy nhằm lại phản hồi để được câu trả lời nhé! Chúc các bạn học xuất sắc và đoạt được được tiếng Anh may mắn nhé!