sút 30.000 cho deals trên 600.000 bớt 50.000 cho giao dịch trên một triệu ( vận dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
bo ty duong cot bầu duong 0 C1578
*
bo ty duong cot thai duong 1 B0501
*
bo ty duong cot bầu duong 2 D1162
*
bo ty duong cot bầu duong 3 G2732
*
bo ty duong cot thai duong 4 F2755
*
bo ty duong cot bầu duong 5 P6040
*
bo ty duong cot thai duong 6 O5062
*
bo ty duong cot thai duong 7 M5075
*
bo ty duong cot thai duong 10 C0763
*
bo ty duong cot bầu duong 11 I3400
*
bo ty duong cot bầu duong 12 P6136